Algemene voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening van De Schoenwerkplaats gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van De Schoenwerkplaats aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.


Artikel 1.    Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1     Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
1.2     Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.3    Dienst: de dienstverlening die door De Schoenwerkplaats wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en (Schoen)makers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden.
1.4    Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en (Schoen)makers.
1.5    Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een (Schoen)maker met gebruikmaking van de Website.
1.6    Oproep: een oproep op de Website waarin een project, samenwerking, stage plaats of vacature wordt aangeboden door een Opdrachtgever.
1.7    (Schoen)maker: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel een voorstel doet op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
1.8    Website: de website www.deschoenwerkplaats.nl.
1.9    De Schoenwerkplaats: eenmanszaak, De Schoenwerkplaats, gevestigd te (2033HA) Slachthuisstraat 1B RD, Haarlem, KvK nummer: 67485049

Artikel 2    Algemeen
2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen De Schoenwerkplaats en de Gebruiker.
2.2    De Schoenwerkplaats is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3    Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen De Schoenwerkplaats en de Gebruiker zijn overeengekomen.
2.4    De Schoenwerkplaats wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
2.5    Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en De Schoenwerkplaats, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.6    Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Schoenwerkplaats zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3    Dienstverlening
3.1    De Schoenwerkplaats biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en (Schoen)makers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. De Schoenwerkplaats heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. De Schoenwerkplaats is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2    De Schoenwerkplaats heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de oproepen van projecten, samen werkingen, stage plaatsen en vacatures is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De Schoenwerkplaats draagt voor de inhoud van de oproepen van projecten, samen werkingen, stage plaatsen en vacatures geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt De Schoenwerkplaats verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en (Schoen)makers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3    De Schoenwerkplaats biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van  (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert De Schoenwerkplaats niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder    mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de Website en/of de systemen van De Schoenwerkplaats onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4    Onderhoud
4.1    De Schoenwerkplaats is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens De Schoenwerkplaats ontstaat.

Artikel 5    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
5.1    De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
5.2    Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Oproepen van projecten, samen werkingen, stage plaatsen en vacatures geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruikers is er mee bekend dat de positionering van Oproep en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.3    De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van De Schoenwerkplaats niet zal schaden.
5.4    De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
-    materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
-    materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
-    materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van De Schoenwerkplaats of derden worden geschonden;
-    materiaal dat naar de mening van De Schoenwerkplaats in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
-    materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
-    het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.
5.5    De Schoenwerkplaats behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. De Schoenwerkplaats behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Oproepen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
5.6    Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de (Schoen)maker komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de (Schoen)maker heeft bevestigd. De Schoenwerkplaats is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de (Schoen)maker geen partij. De Schoenwerkplaats kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van (Schoen)makers om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart De Schoenwerkplaats jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
5.7    Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
5.8    Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van De Schoenwerkplaats om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 6    Privacy
6.1    De Schoenwerkplaats verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
6.2     Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van De Schoenwerkplaats van toepassing.

Artikel 8    Account
8.1    Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van De Schoenwerkplaats dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
8.2    Een Account wordt pas aangemaakt wanneer de Gebruiker de jaarlijkse contributie van twintig euro heeft voldaan. De Schoenwerkplaats is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Oproep of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
8.3    Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart De Schoenwerkplaats voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
8.4    De Schoenwerkplaats is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 9    Intellectuele eigendomsrechten
9.1    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan De Schoenwerkplaats met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van een Oproep.
9.2     Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van De Schoenwerkplaats, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Schoenwerkplaats, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
9.3    De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Oproep van projecten, samen werkingen, stage plaatsen en vacatures, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart De Schoenwerkplaats volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op eniige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10    Uitsluiting
10.1     De Schoenwerkplaats behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:
    – de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
    – de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
    – de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
 
Artikel 11     Overmacht
11.1    De Schoenwerkplaats is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan De Schoenwerkplaats gebruikt maakt.

Artikel 12     Aansprakelijkheid De Schoenwerkplaats
12.1    De Schoenwerkplaats is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van De Schoenwerkplaats. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van De Schoenwerkplaats te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van De Schoenwerkplaats wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
12.2     De totale aansprakelijkheid van De Schoenwerkplaats kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, 20 euro (zegge: twintig euro).
12.3     Iedere aansprakelijkheid van De Schoenwerkplaats voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is De Schoenwerkplaats niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 13    Verwijzingen
13.1     De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. De Schoenwerkplaats heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 14    Beveiliging
14.1     De Schoenwerkplaats spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. De Schoenwerkplaats legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15    Melding van Inbreuk
15.1    Oproep, opdrachten, referenties en richtprijzen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
15.2    Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan De Schoenwerkplaats melden door middel van het versturen van een e-mail naare het e-mailadres wat vermeld staat op de Website. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal De Schoenwerkplaats de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door De Schoenwerkplaats gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door De Schoenwerkplaats worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker De Schoenwerkplaats voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die De Schoenwerkplaats lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16    Duur en beëindiging
16.1    Elke overeenkomst tussen De Schoenwerkplaats en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.
16.2     Indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft De Schoenwerkplaats het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 17    Geschillen
17.1     Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
17.2     Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Haarlem, januari 2017

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, februari 2017.

Mede mogelijk gemaakt door:

Leuk dat je er bent!

Laten we contact houden en leer ons beter kennen